لوگو و متن

"فناوری، تجارت، الکترونیک"

فراتر از دنیای فیزیک و ماده، مرزها در هم شکسته و دریچه هایی رو به پیشرفت گشوده خواهند شد. فاصله ها از میان برداشته می شوند و انسان ها بسیار نزدیکتر از گذشته به لمس دنیایی تازه می پردازند. به سراغ ذهن هایمان می رویم و جهانی خواهیم ساخت از نو، با این امید که ناملایمات دنیای پیرامون را به زانو درآوریم و آینده ای روشن تر را به ارمغان آوریم.